LEADERSHIP

LEADERSHIP

Viktor Tsema
Vladimir Krivchuk
Mikhail Pop
Vladimir Boyarchuk
Sergey Vassin

Vladimir Strizheus

Vasiliy Shabura
Aleksey Filippov
Viktor Prudnikov
Pavel Struk

Vladimir Lukashonok

Vladimir Kovalchuk
Sergey Kazimir
Viktor Ludan
Alex Korotkih

Leontiy Kalinovskiy

 
ADDRESS

 

1001 W State St, Eagle, ID 83616

 

www.mmgchurch.org

Add your email address to our church mailing list!

© 2023 by Meridian Missionary Gospel Church